ServiceComtech
ดูแลระบบคอมพิวเตอร์
 

บริการ IT Out-Source คือการบริการเสมือนว่า เราคือ แผนกไอที ภายใต้องค์กรของลูกค้า ซึ่งจะครอบคลุมระบบเทคโนโลยีสารเทศ
ทั้งหมด เช่น Internet, VoIP, IP-Camera, Application, PABX, Access Control เป็นต้น โดยอ้างอิงจากระบบคอมพิวเตอร์ที่ต้อง
เกี่ยวข้องเป็นหลัก

 

เกล็ดความรู้ !! การบำรุงรักษา (Maintenance) แบ่งออกเป็น 2 ประเภท
- การบำรุงรักษาแบบแก้ไขหลังเกิดปัญหา (Corrective Maintenance)
- การบำรุงรักษาแบบป้องกันก่อนเกิดปัญหา (Preventive Maintenance)

SCT ขอเสนอบริการดูแลระบบคอมพิวเตอร์
(IT Out-Source Service)


จากประสบการณ์ทำงานด้านไอทีมาเกือบ 10 ปีของ SCT ซึ่ง
งานส่วนใหญ่จะเป็นงานประเภทติดตั้งและการแก้ไขปัญหา
ระบบคอมพิวเตอร์ให้กับกลุ่มลูกค้าหลากหลายประเภทธุรกิจ
ทั้งนี้จึงทำให้ทราบว่าสาเหตุของปัญหาส่วนใหญ่นั้นเกิดจาก
การบริหารจัดการ มากกว่าที่จะเกิดจากด้านเทคนิค ซึ่งต้อง
ใช้เจ้าหน้าที่ ที่มีความรู้ความสามารถ ทั้งการบริหารจัดการ
และเรื่องเทคนิค คอยดูแลระบบ ซึ่งบุคคลากรเหล่านั้นก็มัก
จะอยู่กับองค์กรขนาดใหญ่ที่ให้ค่าตอบแทนสูง ดังนั้นธุรกิจ
ประเภท SME ที่มีขนาดเล็กจนถึงปานกลางจึงประสบปัญหา
กับระบบคอมพิวเตอร์
อยู่บ่อยครั้ง ส่งผลให้ขาดความเสถียร
ในการใช้ระบบคอมพิวเตอร์
เราจึงขอเสนอบริการดีๆ ตรง
จุดความต้องการของ SME คือ IT Out-Source Service

Download >>>
New IT Out-Source Service Brochure
New
รายละเอียดการบริการ IT Out-Source
New ตัวอย่างสัญญา (3 เดือนแรกไม่ทำสัญญา)

Service Comtech Co,.Ltd.

รายละเอียดการให้บริการ IT Out-Source (IT Dept. under your company)

Management
Maintenance
Monitor
IT Policy
รับนโยบายการใช้งาน
เทคโนโลยี ออกแบบ
ระบบใหม่ ให้เกิดปัญหา
น้อยที่สุด
Security
ปรับปรุงระบบความ
ปลอดภัยของระบบและ
ติดตั้งระบบสำรองข้อมูล
Research
อัฟเดทเทคโนโลยี
ใหม่ๆที่ช่วยลดต้นทุน
ทางธุรกิจ พร้อม
คำนวนจุดคุ้มทุน
Planing
ตรวจสอบระบบเดิม
วางแผนพัฒนา ระยะสั้น
ระยะยาว และฉุกเฉิน
Repair

เข้าซ่อมบำรุง
ทุกอาการที่แจ้ง ประกัน
เวลาเข้าถึงปัญหาภายใน
วันทำการถัดไป

Alert

ติดตั้งระบบแจ้งเตือน
แจ้งข่าว IT ทั่วไป
ถึงผู้ใช้งานผ่าน E-Mail

Migration
พัฒนา ปรับปรุงระบบ
ตามแผนงาน บอกวิธีการ
ใช้งานระบบที่ถูกต้อง
Cleaning
จัดระเบียบระบบ
เครือข่าย สายเคเบิล
ทำความสะอาดทุกๆ
3 เดือน
Update
อัฟเดทระบบเพื่อ
ป้องกันไวรัส malware
ให้เกิดความเสียหาย
น้อยที่สุด
Report
ประชุม สรุปผลงาน
รายงาน ประเมิณงาน
พร้อมแนวทางการ
แก้ไขปัญหา
Remote
จัดการระบบ อัฟเดท
และแก้ไขปัญหาการ
ใช้งานผ่านระบบ
ควบคุมระยะไกล
Consultant
ให้คำปรึกษาปรับปรุง
ระบบเพื่อรองรับการ
เติบโตของธุรกิจ

5 ข้อเสนอพิเศษสุด !!Service Comtech Co,.Ltd.
- ฟรี!! การติดตั้งระบบที่จำเป็นเพิ่มเติม (Security & Performance Setting up)
- ประกันเวลาการเข้าซ่อมบำรุง ณ สถานที่ตั้งตัวอุปกรณ์ (On-site Service) ภายในวันทำการถัดไป
- สำรอง Computer ให้ใช้ระหว่างซ่อม เมื่อเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีปัญหาต้องส่งเครมประกัน
- รับทันที ฟรี!! ค่าบริการ 1 เดือน (หมดเขต 30 เมษายน 2552 นี้เท่านั้น)
- ค่าบริการย่อมเยาว์ที่สุด เริ่มต้นเพียง 1,500 บาทต่อเดือน
(อัตราค่าบริการ --> Click)

Free !! การติดตั้งระบบที่จำเป็นเพื่มเติม (Implementation)
ระบบความปลอดภัย (Security Setting up)
- Internet Proxy Cache ระบบเพื่อการใช้งาน Website ให้ปลอดภัย ควบคุมได้ และรวดเร็วยิ่งขึ้น
- Firewall Policy กำแพงป้องกันภัยจาก Internet
- File Server ระบบการใช้งานข้อมูลร่วมกัน พร้อมกำหนดสิทธิในการเข้าใช้งาน
- Backup & Restore System ระบบการสำรองข้อมูล และการกู้คืน
ระบบเพิ่มประสิทธิภาพ (Performance Setting up)
- Central Logs ระบบการจัดเก็บ Logs ตาม พ.ร.บ คอมพิวเตอร์
- VPN Connection สร้างเครือข่าย สำหรับการทำงานนอกสถานที่ หรือการติดต่อระหว่างสาขา
- Intranet Website (MS SharePoint Service) Website ภายในองค์กร เพื่อประโยชน์ในการสื่อสารข้อมูล
- Wi-Fi Network ระบบเครือข่ายไร้สาย รองรับการทำงานที่หลากหลาย และมีความปลอดภัยสูง


ด้วยช่องว่างดังกล่าว
SCT จึงได้รวบรวมประสบการณ์การทำงานเรื่องการดูแลระบบ (System Administrator) เพื่อ "เปิดให้บริการดูแลระบบ
เชิงวิเคราะห์และป้องกัน"
(IT-Out-Source Service ) ให้กับ SME ที่ขาดเจ้าหน้าที่ดูแลระบบ ในราคาที่เหมาะสมคุ้มค่ากว่าการที่จะจ้างเจ้าหน้าที่
ประจำเพื่อดูแลระบบคอมพิวเตอร์อย่างเดียว.. แล้วระบบคอมพิวเตอร์ในธุรกิจแบบไหน ที่เหมาะสมและคุ้มค่ากับบริการ IT Out-Source Service

     
  ธุรกิจที่ยังไม่มีแผนกไอทีดูแลจัดการในเรื่องระบบคอมพิวเตอร์โดยเฉพาะ
หรือบุคคลากรในการดูแลไม่เพียงพอ มีระบบคอมพิวเตอร์เจ้าปัญหา ไม่มีความเสถียรในการใช้งาน ต้องการพัฒนาระบบให้สามารถ
ตอบสนองการใช้งานได้อย่างที่ควรจะเป็น และต้องการควบคุมค่าใช้จ่ายเรื่องระบบคอมพิวเตอร์ ต้องการวางแผนการใช้งานระบบให้
คุ้มค่าและสนับสนุนในเชิงธุรกิจให้มากที่สุด
  ธุรกิจที่ระบบคอมพิวเตอร์มีความสำคัญในลำดับขั้นตอนการทำงาน
ถ้าระบบคอมพิวเตอร์มีปัญหาอาจจะทำให้การดำเนินงานขิงธุรกิจโดยรวมช้าลงได้หรืออาจไม่สามารถทำงานได้เลย การสำรองอะไหล่
หรือเครื่องคอมพิวเตอร์ไว้ใช้งานนั้นก็ต้องใช้เงินงบประมาณ หรือต้องการพัมนาระบบที่มีอยู่เดิมให้ส่งเสริมการดำเนินงานของธุรกิจ
ให้มากขึ้น
  ธุรกิจที่ข้อมูลมีความสำคัญมาก
ต้องการกำหนดสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลจากพนักงาน ความปลอดภัยของข้อมูลจากบุคคลภายนอก และต้องการสำรองข้อมูลเพื่อป้องกัน
ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับข้อมูล และต้องการเก็บข้อมูลในรูปแบบของ Files คอมพิวเตอร์มากกว่าการเก็บแบบเอกสาร
  ธุรกิจที่มีระบบคอมพิวเตอร์เป็นระบบเครือข่าย
มีคอมพิวเตอร์ 2 เครื่องขึ้นไป หรือต้องการขยายระบบคอมพิวเตอร์ในสำนักงานเพื่อให้ตอบสนองการใช้งานที่มากขึ้น ไม่ว่าระบบคอม
พิวเตอร์ของท่านจะเล็กหรือใหญ่เรารับดูแลทั้งหมด
  ธุรกิจที่ต้องเชื่อมต่อระบบคอมพิวเตอร์กับ Internet
หรือเป็นระบบที่มีเครื่องแม่ข่าย (Server) ให้บริการในด้านต่างๆ เช่น Files, Application, Database, Printing, ERP ซึ่งเป็นเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ที่มีความสำคัญในการใช้งานร่วมกันของผู้ใช้ภานในเครือข่าย
     


ถ้าในองค์กรของท่านมีระบบคอมพิวเตอร์ที่ตรงตามดังที่กล่าวมาข้อหนึ่งข้อใด ก็คุ้มค่ากับการบริการของเรา
และรายละเอียดต่อไปนี้คือ..สิ่งที่ท่านจะได้รับจากการบริการดูแลของเรา

ท่านจะได้ บุคลากรที่มีประสบการณ์ทำงาน เข้ามาดูแลระบบ บริหารจัดการระบบแบบมืออาชีพเพื่อให้ก่อเกิดปัญหาในการใช้งาน
น้อยที่สุด
 
SCT ได้มีโอกาสดูแลระบบคอมพิวเตอร์ให้กับหลากหลายประเภทธุรกิจ ท่านจึงได้ความแตกต่างของประสบการณ์ของเรา ที่สามารถ
นำมาประยุกต์ พัฒนา เพื่อให้ ระบบคอมพิวเตอร์ของท่านมีความทันสมัยและตรงต่อความต้องการใช้งาน สนับสนุนตามรูป
แบบธุรกิจ
 

ท่านไม่จำเป็นต้องสำรองอะไหล่คอมพิวเตอร์และเครือข่าย เพราะบริการของ SCT มีอะไหล่คอมพิวเตอร์หรือเครื่องสำรองให้
ใช้ก่อน
เมื่อฮาร์ดแวร์เหล่านั้นเกิดปัญหา

 
ในกรณีลูกค้าเรียกตรวจซ่อมฉุกเฉิน (Emergency Call) เรารับประกันระยะเวลาเข้าตรวจซ่อมระบบ ภายในวันทำการถัดไป
(Next Business Day On-Site Service) และหากตรวจพบว่าปัญหาเกิดจาก Hardware ทาง SCT จะทำการจัดส่งอะไหล่สำรอง หรือ
เครื่องคอมพิวเตอร์สำรองให้ใช้ก่อน ภายใน 3 วันทำการ
 
ได้รับกาเช็คสภาพระบบโดยรวม ในระดับ Hardware และทำความสะอาดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทุกๆ 3 เดือน
 
พนักงานของท่านจะได้รับความรู้เรื่องการใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น และโปรแกรมสำเร็จรูปส่วนใหญ่ที่ใช้งานในสำนักงานอย่าง
ถูกต้องกับ ทิปและเทคนิค อีกมากมาย (On the Job Training)
 
IT Consulting ให้ท่านสามารถ โทรศัพท์สอบถามเรื่องการใช้งานคอมพิวเตอร์ ได้ในเกือบทุกเรื่อง เพื่อความเข้าใจอันดีในการ
ใช้งานระบบคอมพิวเตอร์
 
การ จัดการเรื่อง Logs ตาม พ.ร.บ ว่าด้วยการกระความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ซึ่งในเนื้อหากำหนดให้หน่วยงานที่บริการ
เข้าถึง Internet ได้ ต้องเก็บ Logs การใช้งานเครือข่าย ไม่น้อยกว่า 90 วัน เพื่อเป็นหลักฐานให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐ เมื่อเกิดคดีความ
ตาม พ.ร.บ ฉบับนี้ (ต้องซื้ออุปกรณ์เพิ่มเติม)
 
รายงานปัญหา การใช้งาน และแนวทางพัฒนาระบบ โดยวางแผนในระยะสั้นและระยะยาว กำหนดแผนฉุกเฉินในเรื่องการใช้
งานระบบคอมพิวเตอร์ เสมือนหนึ่งว่า " เราคือ IT Department " ในองค์กรของคุณ
 
ท่านสามารถสั่งซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ในราคาที่ค่อนข้างถูกและตรงต่อการใช้งาน เพราะ เรามีพันธมิตรผู้ร่วมค้าที่หลากหลาย
ให้ท่านได้เลือกเปรียบเทียบสินค้า ราคา ก่อนตัดสินใจสั่งซื้อ
 
 


เชื่อหรือไม่ทั้งหมดนี้ ค่าบริการเริ่มต้นเพียงแค่ 1,500 บาท ต่อเดือน
IT Out-Source Service Brochure
รายละเอียดการทำ IT Out-Source Service

 

- MARKET 911 COMPANY LIMITED.

- C&M (BANGKOK) COMPANY LIMITED.

- ASCON CONSTRUCTION PUBLIC COMPANY LIMITED

- NONTANUND ENTERTAINMENT GROUP

- TECHNOLOGY INFRASTRUCTURE COMPANY LIMITED

- บริษัท เมืองสมุทรแลนด์ จำกัด

- MSG CONSULTANT COMPANY LIMITED

- TIME DECOR COMPANY LIMITED

- นิติบุคคลอาคารชุดถนอมมิตรพาร์คโครงการ1-4
- KIWIMED (THAILAND) COMPANY LIMITED
- PERFECT PART PROVIDER COMPANY LIMITED
- THAI MATSUO COMPANY LIMITED
- BANGKOK PACIFIC LAND AND DEVELOPMENT COMPANY LIMITED

Copyright 2008 Www.ServiceComTech.Com
service@servicecomtech.com Tel 086-311-2205